ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA

Administrativna tela DFBS su Upravni odbor, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravni odbor DFBS

Upravni odbor je izvršni organ Društva koji se stara o sprovođenju aktivnosti i ciljeva Društva usmerenih ka unapređenju fiziologije biljaka kao discipline.

Upravni odbor ima 5 članova koje bira Skupština DFBS za period od dve godine. Članove Upravnog odbora čine predsednik, potpredsednik, blagajnik i dva člana.

Članovi Upravnog odbora (2017-2019):

 

Predsednik:  Dr Danijela Mišić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu (kontakt: dmisic@ibiss.bg.ac.rs)

                        Publikacije: orcid.org/0000-0002-5419-0773  

 

 

Potpredsednik:  Prof. dr Ivana Maksimović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (kontakt: ivanam@polj.uns.ac.rs)

                        Publikacije: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16643386300

 

 

Blagajnik:  Dr Jelena Savić, viši naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu (kontakt: savic.jelena@ibiss.bg.ac.rs)

                        Publikacije: orcid.org/0000-0002-8385-7549

 

 

 

Izabrani član: Vanr. prof., dr Ivana Dragićević, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (kontakt: dragicev@bio.bg.ac.rs)

                        Publikacije: https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Dragicevic/contributions

 

 

Izabrani član:  Dr Vuk Maksimović, naučni savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu (kontakt: maxivuk@imsi.rs)

                        Publikacije: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8982895200

 

Dokumenta sa sastanaka Upravnog odbora

Document:Odluka Upravnog odbora DFBS 09062017_1
Document:Odluka-Upravnog-odbora-DFBS-4.10.2016

 

Upravni odbori u prethodnim sazivima

Nadzorni odbor DFBS

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Društva i čine ga 3 člana izabrana na Skupštini Društva za period od dve godine.

 

  • Prof. dr Radmila Stikić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu (2015-2017; 2017-2019)

  • Prof. dr Ljubinka Ćulafić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (2015-2017; 2017-2019)

  • Dr Dragan Vinterhalter, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu (2015-2017; 2017-2019)

 

Skupština DFBS

Zasedanje Skupštine DFBS se održava svake druge godine. Svi članovi Društva su pozvani da uzmu aktivno učešće u radu Skupštine. Zapisnici sa prethodno održanih Skupština mogu se preuzeti ovde:

 

AGENDA: Zapisnik sa Skupštine DFBS 2017
AGENDA: Zapisnik sa Skupštine DFBS 2015_Petnica